Regulamin

Regulamin Konkursu na CEWE FOTOKSIAŻKĘ 2018 roku

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest CEWE Sp. z o. o. Konkurs trwa od 1.05.2018r. do 31.08.2019r.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich autorów CEWE FOTOKSIĄŻEK, które zostały zamówione u jednego z partnerów biznesowych lub bezpośrednio poprzez CEWE Sp. z o.o. Celem konkursu jest promocja CEWE FOTOKSIĄŻEK.
 3. Laureatami miesiąca w konkursie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu, będą osoby, których przesłane CEWE FOTOKSIĄŻKI zostaną uznane jako posiadające największe walory estetyczne przez utworzone przez organizatora jury lub poprzez głosowanie w Internecie. Zwycięzca roku zostanie wybrany przez jury.
 4. Do konkursu mogą być zgłaszane CEWE FOTOKSIAŻKI z wyłączeniem CEWE Fotozeszytów.
 5. Zgłoszenie CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu jest możliwe tylko za pomocą formularza na stronie internetowej. Można zgłaszać CEWE FOTOKSIĄŻKI zamówione wyłącznie przez Internet.  Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie wypełnić pola formularza i zatwierdzić jego warunki.
 6. Zgłoszenie CEWE FOTOKSIĄŻKI nie może być późniejsze niż 30 dni od daty zamówienia.
 7. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie CEWE FOTOKSIĄŻKI zamawiane przez Internet.
 8. Organizator konkursu decyduje o zaakceptowaniu zgłoszonej CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu na podstawie poprawnie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz walorów estetycznych danej CEWE FOTOKSIĄŻKI. W momencie zaakceptowania zgłoszonej CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu, CEWE FOTOKSIĄŻKA zostanie opublikowana w wersji wirtualnej na stronie internetowej konkursu, w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 9. Każdy uczestnik może zarejestrować w konkursie do pięciu CEWE FOTOKSIĄŻEK.
 10. Przysłane prace, które naruszają prawo, nawołują do przemocy, zawierają treści pornograficzne lub rasistowskie, pornografię lub zawierają inne naruszenia idei konkursu lub są skonstruowane w taki sposób, aby wpływać na wynik konkursu lub nim manipulować zostaną wykluczone z udziału i będą bez żadnego dalszego uzasadnienia usunięte.
 11. Aby CEWE FOTOKSIĄŻKA mogła zostać zgłoszona do konkursu musi spełniać następujące warunki: zgłaszana CEWE FOTOKSIĄZKA musi być autorstwa zgłaszającego ją do konkursu, zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ musi posiadać prawa do rozporządzania zgłaszaną CEWE FOTOKSIĄŻKĄ jako całością oraz poszczególnymi jej elementami składowymi, w tym pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI i poszczególnych jej elementów. W szczególności zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ musi posiadać pełnię praw autorskich i osobistych do fotografii lub grafik wykorzystanych w zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻCE, a motywy utrwalone na tych fotografiach i grafikach nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa.
 12. Mapy zawarte w zgłoszonych CEWE FOTOKSIĄŻKACH nie będą widoczne na platformie konkursowej ze względu na licencję.
 13. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ udziela nieodwołalnie firmom: CEWE AG & Co. OHG z siedzibą w Oldenburgu, Meerweg 30-32 Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Oldenburgu, pod numerem HR A 1548 oraz CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Strzelecka 11, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000175864 i partnerom firmy CEWE Sp. z o.o. (dalej zwanych „Spółkami”) prawa do:

          a)      używania zgłoszonych egzemplarzy CEWE FOTOKSIĄŻKI utrwalonych w jakiejkolwiek postaci,

          b)      korzystania z majątkowych praw autorskich (licencja) do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI jako całości i poszczególnych jej elementów składowych, w tym fotografii lub innych grafik w niej zawartych, do celów marketingowych i public relations Spółek w zakresie i na polach eksploatacji opisanych poniżej. Udzielone prawa obejmują możliwość publikacji, kopiowania, dystrybucji i ilustracji w celu autopromocji i celach marketingowych Spółek. Uprawnienia obejmują korzystanie ze zgłoszonych projektów CEWE FOTOKSIĄŻEK oraz fotografii i grafik do:

 • prezentacji na wystawach,
 • publikacji w Internecie,
 • włączenie w innych publikacjach, w tym publikacji przez osoby trzecie do artykułów prasowych,
 • prezentacji osiągnięć Spółek.

         c)       Każdy laureat miesiąca jest zobowiązany podpisać dodatkową umowę pisemną o korzystanie z CEWE FOTOKSIĄŻKI w celach marketingowych dla firmy CEWE oraz partnerów biznesowych.

Zasady konkursu

 1. Uczestnicząc w konkursie uczestnik potwierdza, że zgłaszana CEWE FOTOKSIĄŻKA jest jego autorstwa, posiada prawa do rozporządzania zgłaszaną CEWE FOTOKSIĄŻKĄ jako całością oraz poszczególnymi jej elementami składowymi, w tym pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI i poszczególnych jej elementów. W szczególności zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i osobistych do fotografii lub grafik wykorzystanych w zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻCE, a motywy utrwalone na tych fotografiach i grafikach nie są sprzeczne z przepisami prawa. Uczestnik potwierdza również, że przesłane projekty CEWE FOTOKSIĄŻEK, fotografie i grafiki są wolne od roszczeń osób trzecich, w szczególności, że wszystkie możliwe do zidentyfikowania osoby pokazane na fotografiach lub grafikach zamieszczonych w CEWE FOTOKSIĄŻCE zgadzają się z powyższymi punktami regulaminu i że ich prawa nie są naruszane przez wyżej opisane zastosowania CEWE FOTOKSIĄŻKI i jej elementów składowych przez Spółki. Uczestnik zgłaszając CEWE FOTOKSIĄŻKĘ do konkursu oświadcza, że w razie zgłoszenia wobec Spółek w przyszłości jakichkolwiek roszczeń o prawa do zgłoszonej przez niego CEWE FOTOKSIĄŻKI lub jej elementów składowych, zwolni Spółki z odpowiedzialności za te roszczenia i pokryje wszelkie związane z tym szkody lub krzywdy Spółek.
 2. Uczestnik zgadza się, że jego imię i nazwisko lub pseudonim będą używane, jako nazwa autora przesłanej przez niego CEWE FOTOKSIĄŻKI w konkursie.
 3. Wszystkie prawa do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI i jej elementów składowych, które opisano powyżej, Uczestnik udziela Spółkom nieodpłatnie i bezterminowo. Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się nie dochodzić wobec Spółek jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykorzystania przez Spółki CEWE FOTOKSIĄŻEK i jej elementów składowych, w tym fotografii i grafik w nich wykorzystanych. W szczególności za upublicznianie projektów CEWE FOTOKSIĄŻEK oraz wykorzystanych zdjęć w konkursie autorowi nie przysługuje honorarium.
 4. Przesyłając projekt CEWE FOTOKSIĄŻKI, uczestnik zgadza się na warunki konkursu opisane w niniejszym regulaminie.
 5. Autor poprawnie zgłoszonej i zaakceptowanej w konkursie CEWE FOTOKSIĄŻKI otrzyma kupon wartości 50 zł do wykorzystania na wykonanie kolejnej CEWE FOTOKSIĄŻKI od formatu A4 w twardej oprawie lub większych modeli. Kupon jest ważny do 30.09.2019. Niewykorzystana wartość kuponu nie podlega zwrotowi, oraz nie może być przeniesiona do innego zamówienia. Kupon (inaczej kod rabatowy) można wykorzystać tylko u partnera, u którego została zamówiona CEWE FOTOKSIĄŻKA zgłoszona do konkursu.
 6. Głosowanie na najlepsze zgłoszone i opublikowane przez organizatora na stronie www.cewe-community.com/konkurs  CEWE FOTOKSIĄŻKI przebiega za pośrednictwem strony internetowej konkursu. Na fotoksiążki zgłoszone do konkursu można głosować w kolejnym miesiącu kalendarzowym (np. jeśli książka została dodana w sierpniu, będzie można na nią głosować przez cały wrzesień). Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej odbywa się przez potwierdzenie głosu linkiem aktywacyjnym wysłanym na zgłoszony adres e-mail. Z jednego adresu IP, na wybraną CEWE FOTOKSIĄŻKĘ, można oddać 1 głos w ciągu miesiąca. Zabronione jest używanie mechanizmów umożliwiających „nabijanie” głosów np. „mailinator.com” i podobnych. Głosy takie będą usuwane. Na wybraną fotoksiążkę jeden użytkownik może oddać tylko jeden głos w ciągu miesiąca posługując się tylko jednym adresem email. Z jednego adresu IP można głosować tylko raz.
 7. Najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca, aż do zakończenia konkursu zostaną ogłoszone dwie CEWE FOTOKSIĄŻKI miesiąca:
 • Pierwsza wybrana przez jury,
 • Druga wybrana przez użytkowników - głosowanie przez Internet
 • Zwycięzcy danego miesiąca otrzymają nagrodę w postaci vouchera na fotousługi CEWE o wartości 1000 PLN brutto.
 • Organizator konkursu będzie dbał o uczciwe głosowanie w Internecie i zastrzega sobie prawo do usuwania fotoksiążek, które w nieuczciwy sposób pozyskały głosy.
 • Metadane plików cyfrowych nie mogą wskazywać na autorstwo zdjęć innych osób niż uczestnik konkursu.
 • Niezgodność powyższa jest podstawą odrzucenia lub usunięcia prac zgłoszonych do konkursu.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec CEWE i osób trzecich za naruszenie praw osób trzecich do zdjęć zgłoszonych jako własne, jeśli złożył oświadczenie o pełni przysługujących mu praw do zdjęć i w metadanych plików cyfrowych był wskazany jako jedyny uprawniony do tych zdjęć, która to informacja nie odpowiadała rzeczywistemu stanowi prawnemu.
 • W każdej chwili możliwe jest wycofanie się uczestnika z konkursu, na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do CEWE.
 • Zwycięskie CEWE FOTOKSIĄŻKI miesiąca awansują do finału o nagrodę główną. Zwycięzcę finału wyłoni utworzone przez Organizatora jury.
 • Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez e-mail lub telefon w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (głosowanie kończy się 31/08/2019). Jeśli organizator nie będzie mógł skontaktować się ze zwycięzcą w terminie 14 dni od zakończenia konkursu, z przyczyn od siebie niezależnych, ma prawo przyznać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu.
 • Dwadzieścia dwie CEWE FOTOKSIĄŻKI, wybrane w poszczególnych miesiącach (od maja do marca) weźmie udział w finale konkursu, w którym wygraną będzie stanowiła:

  a) wycieczka dla dwóch osób o wartości do 10 000 zł brutto. (wybór wycieczki i miejsca docelowego należy do zwycięzcy) oraz

b) aparat fotograficzny o wartości 4000zł brutto

c) voucher na fotousługi CEWE o wartości 1000zł brutto

Obecność na gali finałowej jest obowiązkowa. CEWE FOTOKSIĄŻKA laureata, który nie przyjedzie na galę finałową nie będzie brała udziału w głosowaniu na nagrodę główną.

Postanowienia końcowe

 1. Kwota pieniężna wyliczona wg poniższego wzoru:

  x = y/0,9 – y

  gdzie:
  x – kwota Pieniężna,
  y – wartość wycieczki.

  Część wygranej określona w punkcie b) zostanie potrącona przez organizatora konkursu na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od całości wygranej.
 2. Laureat nie ma prawa do: zamiany nagrody rzeczowej na inna nagrodę rzeczowa lub na jej ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody niniejszego konkursu organizowanego na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest Laureat, zaś płatnikiem jest Organizator. Szczegóły pobrania i zapłaty podatku zostaną przekazane Laureatowi przy okazji poinformowania go o wygranej.
 4. Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest do podania pełnego imienia i nazwiska oraz adresu email.
 5. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać poprzez na ops@cewe.pl
 6. Organizator zastrzega możliwość zmian regulaminu.