Regulamin

Regulamin

Regulamin Konkursu na CEWE FOTOKSIAŻKĘ 2019 roku

I Postanowienia ogólne

II Zgoda na korzystanie z prac konkursowych

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ 2019 roku i zasady jego przeprowadzenia.
 2. Organizatorem konkursu (dalej: „konkurs”) jest CEWE Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175864, NIP 749-00-03-238, kapitał zakładowy w wysokości 18.587.500 PLN opłacony w całości (dalej: „Organizator”).
 3. Prace konkursowe (CEWE FOTOKSIĄŻKI) można zgłaszać w terminie od 1.10.2019r. do 30.09.2020r. Organizator poinformuje zwycięzców miesiąca o dacie Finału konkursu w ciągu 60 dni od daty zakończenia zbierania zgłoszeń konkursowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty Finału konkursu ze względu na ważne powody.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 8. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 9. Konkurs jest otwarty dla wszystkich autorów CEWE FOTOKSIĄŻEK, które zostały zamówione u jednego z partnerów biznesowych lub bezpośrednio poprzez CEWE Sp. z o.o. Celem konkursu jest promocja CEWE FOTOKSIĄŻEK.
 10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru laureatów konkursu, Organizator powoła komisję konkursową oraz komisję finałową (zwane dalej „jury”)
 11. Jury dokonają oceny prac konkursowych, uwzględniając w szczególności pomysłowość i kreatywność twórcy oraz walory estetyczne prac. Jury podejmują decyzje większością głosów wybierając laureatów (zwycięzców) miesiąca oraz zwycięzcę finału wraz z laureatami drugiego i trzeciego miejsca finału konkursu.
 12. Do konkursu mogą być zgłaszane CEWE FOTOKSIAŻKI z wyłączeniem CEWE Fotozeszytów.
 13. Zgłoszenie CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu jest możliwe tylko za pomocą formularza na stronie internetowej. Można zgłaszać CEWE FOTOKSIĄŻKI zamówione wyłącznie przez Internet, w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.  Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie wypełnić pola formularza i zatwierdzić jego warunki.
 14. Organizator konkursu decyduje o zaakceptowaniu zgłoszonej CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu na podstawie poprawnie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz walorów estetycznych danej CEWE FOTOKSIĄŻKI. W momencie zaakceptowania zgłoszonej CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu, CEWE FOTOKSIĄŻKA zostanie opublikowana w wersji wirtualnej na stronie internetowej konkursu - https://www.cewe-community.com/pl/konkurs/#Home , w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 15. Każdy uczestnik może zarejestrować w konkursie do pięciu CEWE FOTOKSIĄŻEK.
 16. W każdej chwili możliwe jest wycofanie się uczestnika z konkursu, na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Organizatora.
 17. Przysłane prace, które naruszają prawo, nawołują do przemocy, zawierają treści pornograficzne lub rasistowskie, pornografię lub zawierają inne naruszenia idei konkursu lub są skonstruowane w taki sposób, aby wpływać na wynik konkursu lub nim manipulować zostaną wykluczone z udziału i będą bez żadnego dalszego uzasadnienia usunięte.
 18. Aby CEWE FOTOKSIĄŻKA mogła zostać zgłoszona do konkursu musi spełniać następujące warunki: zgłaszana CEWE FOTOKSIĄZKA musi być autorstwa zgłaszającego ją do konkursu, zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ musi posiadać prawa do rozporządzania zgłaszaną CEWE FOTOKSIĄŻKĄ jako całością oraz poszczególnymi jej elementami składowymi, w tym pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI i poszczególnych jej elementów. W szczególności zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ musi posiadać pełnię praw autorskich i osobistych do fotografii lub grafik wykorzystanych w zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻCE, a motywy utrwalone na tych fotografiach i grafikach nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa. Ponadto zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ musi posiadać zgody osób utrwalonych w zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻCE na rozpowszechnienie ich wizerunku w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 19. Mapy zawarte w zgłoszonych CEWE FOTOKSIĄŻKACH nie będą widoczne na platformie konkursowej ze względu na licencję.
 20. Metadane plików cyfrowych nie mogą wskazywać na autorstwo zdjęć innych osób niż uczestnik konkursu.
 21. Niezgodność powyższa jest podstawą odrzucenia lub usunięcia prac zgłoszonych do konkursu.
 22. Biorąc udział w konkursie uczestnik zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ udziela firmom: CEWE Stiftung & Co.KGaA z siedzibą w Oldenburgu, Meerweg 30-32 Republika Federalna Niemiec, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Oldenburgu, pod numerem HRB 208214 oraz CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Strzelecka 11, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000175864 i partnerom firmy CEWE Sp. z o.o. (dalej zwanych „Spółkami”) prawa do korzystania z majątkowych praw autorskich (licencja) do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI jako całości i poszczególnych jej elementów składowych, w tym fotografii lub innych grafik w niej zawartych, do celów marketingowych i public relations Spółek w zakresie obejmującym wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)      w zakresie obrotu oryginałami prac albo ich egzemplarzami, na których Prace utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)      w zakresie rozpowszechniania prac w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

Udzielone prawa obejmują m.in. możliwość publikacji, kopiowania, dystrybucji i ilustracji w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Spółek. Uprawnienia obejmują korzystanie ze zgłoszonych projektów CEWE FOTOKSIĄŻEK oraz fotografii i grafik m.in. do:

 • prezentacji na wystawach,
 • publikacji w Internecie,
 • publikacji w materiałach prasowych (w tym publikacji przez osoby trzecie),
 • prezentacji osiągnięć Spółek

Spółki są uprawnione do dokonywania zmian i przeróbek Prac, w tym łączenia Prac z innymi utworami lub materiałami nie mającymi charakteru utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 1. Uczestnik zezwala Spółkom na rozpowszechnianie wizerunku swojego lub wizerunków innych osób utrwalonych w pracach konkursowych w zakresie umożliwiającym Organizatorowi korzystanie z prac konkursowych zgodnie z udzieloną licencją na korzystanie z prac konkursowych.
 1. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Spółki do wykonywania praw zależnych do prac konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Prawo do korzystania z opracowań Prac i wykonywania praw zależnych do Prac zostaje udzielone w tym samym zakresie (w tym na tych samych polach eksploatacji), w jakim udzielono praw autorskich do prac konkursowych.
 2. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu zgadza się na jej opublikowanie przez Spółki na stronie konkursu, pod adresem: https://www.cewe-community.com/pl/konkurs/#Home oraz na wykorzystanie pracy konkursowej w komunikacji promocyjnej marki CEWE poprzez publikacje na stronie konkursowej, na stronach internetowych Spółek, w profilach społecznościowych Spółek oraz w formie wystaw organizowanych przez Spółki.
 3. Licencja, o której mowa w niniejszym rozdziale udzielana jest na czas nieokreślony, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i ilościowych wraz z prawem sublicencji. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w konkursie może być przyznanie uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w regulaminie, z tytułu udzielenia licencji jak również innych zgód i zezwoleń opisanych w niniejszym regulaminie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 4. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do prac konkursowych w sposób uniemożliwiający Spółkom korzystanie z prac konkursowych zgodnie z udzieloną zgodnie z udzieloną licencją na korzystanie z prac konkursowych.
 5. W razie konieczności, uczestnik konkursu na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich.

 III.           Zasady konkursu

IV.             Zwycięzcy miesiąca

V.              Finał konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą internetowej strony konkursowej zamieszczonej pod adresem: https://www.cewe-community.com/pl/konkurs/#Home
 2. Zgłoszenie danej CEWE FOTOKSIĄŻKI do konkursu nie może nastąpić później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia wykonania jej projektu.
 3. Uczestnicząc w konkursie uczestnik potwierdza, że zgłaszana CEWE FOTOKSIĄŻKA jest jego autorstwa, posiada prawa do rozporządzania zgłaszaną CEWE FOTOKSIĄŻKĄ jako całością oraz poszczególnymi jej elementami składowymi, w tym pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI i poszczególnych jej elementów. W szczególności zgłaszający CEWE FOTOKSIĄŻKĘ oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i osobistych do fotografii lub grafik wykorzystanych w zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻCE, a motywy utrwalone na tych fotografiach i grafikach nie są sprzeczne z przepisami prawa. Uczestnik potwierdza również, że przesłane projekty CEWE FOTOKSIĄŻEK, fotografie i grafiki są wolne od roszczeń osób trzecich, w szczególności, że wszystkie możliwe do zidentyfikowania osoby pokazane na fotografiach lub grafikach zamieszczonych w CEWE FOTOKSIĄŻCE zgadzają się z powyższymi punktami regulaminu i że ich prawa nie są naruszane przez wyżej opisane zastosowania CEWE FOTOKSIĄŻKI i jej elementów składowych przez Spółki. Uczestnik zgłaszając CEWE FOTOKSIĄŻKĘ do konkursu oświadcza, że w razie zgłoszenia wobec Spółek w przyszłości jakichkolwiek roszczeń o prawa do zgłoszonej przez niego CEWE FOTOKSIĄŻKI lub jej elementów składowych, zwolni Spółki z odpowiedzialności za te roszczenia i pokryje wszelkie związane z tym szkody lub krzywdy Spółek. Uczestnik zgłaszając CEWE FOTOKSIĄŻKĘ odpowiada również za ewentualne roszczenia osób trzecich, których wizerunek został utrwalony w zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻCE.
 4. Uczestnik zgadza się, że jego imię i nazwisko lub pseudonim będą używane, jako nazwa autora przesłanej przez niego CEWE FOTOKSIĄŻKI w konkursie.
 5. Wszystkie prawa do zgłaszanej CEWE FOTOKSIĄŻKI i jej elementów składowych, które opisano powyżej, Uczestnik udziela Spółkom nieodpłatnie i bezterminowo. Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się nie dochodzić wobec Spółek jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykorzystania przez Spółki CEWE FOTOKSIĄŻEK i jej elementów składowych, w tym fotografii i grafik w nich wykorzystanych. W szczególności za upublicznianie projektów CEWE FOTOKSIĄŻEK oraz wykorzystanych zdjęć w konkursie autorowi nie przysługuje honorarium.
 6. Przesyłając projekt CEWE FOTOKSIĄŻKI, uczestnik zgadza się na warunki konkursu opisane w niniejszym regulaminie. Warunkiem zgłoszenia się do konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego postanowienia poprzez kliknięcie zgody w odpowiednim polu.
 7. Autor poprawnie zgłoszonej i zaakceptowanej w konkursie CEWE FOTOKSIĄŻKI otrzyma kupon wartości 50 zł do wykorzystania na wykonanie kolejnej CEWE FOTOKSIĄŻKI od formatu A4 w twardej oprawie lub większych modeli. Kupon jest ważny do 31.12.2020. Niewykorzystana wartość kuponu nie podlega zwrotowi, oraz nie może być przeniesiona do innego zamówienia. Kupon (inaczej kod rabatowy) można wykorzystać tylko u partnera Organizatora, u którego została zamówiona CEWE FOTOKSIĄŻKA zgłoszona do konkursu.
 1. Co miesiąc jury będą wybierać dwie CEWE FOTOKSIĄŻKI miesiąca.
 2. Ten sam uczestnik konkursu może zostać zwycięzcą miesiąca tylko jeden raz. Jeżeli uczestnik konkursu zostanie zwycięzcą miesiąca, to kolejne zgłaszane przez niego prace konkursowe nie będą oceniane przez jury.   
 3. Najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca, aż do zakończenia konkursu zostaną ogłoszone dwie CEWE FOTOKSIĄŻKI miesiąca
 4. Zwycięzcy danego miesiąca otrzymają nagrodę w postaci dwóch voucherów po 500 zł brutto na fotousługi CEWE o łącznej wartości 1000 zł brutto.
 5. Zwycięzcy danego miesiąca są zobowiązani do podpisania i dostarczenia umowy z Organizatorem konkursu na korzystanie z wyróżnionych CEWE FOTOKSIĄŻEK w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu oraz do podpisania i dostarczenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców miesiąca. Ponadto zwycięzca miesiąca jest zobowiązany do dostarczenia zgód na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych w wyróżnionej pracy (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do umowy), jeżeli Organizator zwróci się do niego z taką prośbą. W przypadku, gdy zwycięzca danego miesiąca nie spełni warunków opisanych powyżej, nie będzie mógł wziąć udziału w finale konkursu i nie otrzyma nagrody w postaci dwóch voucherów na fotousługi CEWE o łącznej wartości 1000 zł brutto. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego zwycięzcy miesiąca.
 1. Zwycięskie CEWE FOTOKSIĄŻKI miesiąca awansują do finału o nagrodę główną. Zwycięzcę finału oraz laureatów II i III miejsca wyłonią utworzone przez Organizatora jury.
 2. Zwycięzca finału oraz laureaci II i III miejsca zostaną wybrani przez jury podczas Gali Finałowej.
 3. Dwadzieścia cztery CEWE FOTOKSIĄŻKI, wybrane w poszczególnych miesiącach (od października do września) weźmie udział w finale konkursu, w którym wygraną będzie stanowiła:
  a) za I miejsce: wycieczkę o wartości do 10 000 zł brutto sponsorowanej przez Nowa ITAKA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (wybór wycieczki i miejsca docelowego należy do zwycięzcy finału) i kwota pieniężna w wysokości 1111 zł, która zostanie przeznaczona na podatek od wygranej;

b) za II miejsce: wycieczka o wartości do 3 000 zł brutto sponsorowanej przez Nowa ITAKA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (wybór wycieczki i miejsca docelowego należy do laureata nagrody) i kwota pieniężna w wysokości 333 zł, która zostanie przeznaczona na podatek od wygranej;

c) za III miejsce: wycieczka o wartości do 2 000 zł brutto sponsorowanej przez Nowa ITAKA sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (wybór wycieczki i miejsca docelowego należy do laureata nagrody) i kwota pieniężna w wysokości 222 zł, która zostanie przeznaczona na podatek od wygranej.

 1. Część wygranej zostanie potrącona przez Organizatora konkursu na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od całości wygranej.
 2. Laureat nie ma prawa do: zamiany nagrody na inna nagrodę lub na jej ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody niniejszego konkursu organizowanego na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest laureat finału, zaś płatnikiem jest Organizator. Szczegóły pobrania i zapłaty podatku zostaną przekazane laureatowi przy okazji poinformowania go o wygranej.
 4. Osobista obecność na Gali Finałowej jest obowiązkowa. CEWE FOTOKSIĄŻKA laureata miesiąca, który nie przyjedzie na Galę Finałową nie będzie brała udziału w głosowaniu na nagrodę główną. W przypadku, gdy zwycięzca miesiąca oświadczy, iż nie weźmie udziału w Gali Finałowej, Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego wyróżnienia innej zgłoszonej do konkursu  CEWE FOTOKSIĄŻKI poprzez dopuszczenie jej autora do finału konkursu, pomimo tego, że nie został wybrany zwycięzcą miesiąca. Wyboru takiej CEWE FOTOKSIĄŻKI mogą dokonać jury. Autor takiej CEWE FOTOKSIĄŻKI po spełnieniu wymogów dla zwycięzcy miesiąca, będzie mógł wziąć udział w finale konkursu.
 1. VI.             Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - CEWE Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, ul. Strzelecka 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175864, NIP 749-00-03-238, kapitał zakładowy w wysokości 18.587.500 PLN opłacony w całości.  
 2. W związku z prowadzeniem konkursu zbierane będą od uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu. Od zwycięzców miesiąca w celu podpisania umowy oraz oświadczeń, o których mowa w rozdziale IV pkt 5, zbierane będą także następujące dane osobowe: adres, nr pesel.
 3. Administrator danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym weryfikacji uczestników, wyłonienia zwycięzców, przekazania im nagród oraz podpisania umowy oraz oświadczeń, o których mowa w rozdziale IV pkt 5. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora. Uczestnicy mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz dodatkowo przez czas trwania licencji, o której mowa w rozdziale II niniejszego regulaminu, jak również przez czas niezbędny do obsługi roszczeń oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń uczestnika konkursu, w celach wskazanych w regulaminie, w tym umożliwienia uczestnikom konkursu wzięcia udziału w konkursie, wydania nagród oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
 5. Dane osobowe zwycięzców miesiąca będą  ponadto przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, o której mowa w rozdziale IV pkt 5 w celu realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń zwycięzców miesiąca.
 6. Dane osobowe laureatów finału, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w celu realizacji przepisów podatkowych i udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu jest akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).
 9. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych – w tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 11. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Organizatora:

Adres e-mail : iod@cewe.pl

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych CEWE Sp. z o.o. ul. Strzelecka 11, 47-230  Kędzierzyn-Koźle

VII. Reklamacje

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być składane nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – Konkursu na CEWE FOTOKSIAŻKĘ 2019 roku lub na adres email Organizatora: kontakt@cewe.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 1. Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest do podania pełnego imienia i nazwiska oraz adresu email.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały okres trwania konkursu na stronie konkursu: https://www.cewe-community.com/pl/konkurs/#Home
 3. W przypadku niespełnienia warunków opisanych w niniejszym regulaminie przez uczestnika konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu na każdym etapie konkursu. 
 4. Regulamin konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora
 5. Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na: kontakt@cewe.pl
 6. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.