Podmienky súťaže

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť CEWE a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31395937, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu I, oddiel: Sa, vložka číslo: 842/B (ďalej len "Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Účelom Súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha od 1.4.2018 do 31.12.2018. CEWE FOTOKNIHU je možné prihlásiť kedykoľvek v tomto období, ale vždy len do 30 dní odo dňa odoslania online objednávky na spracovanie.

III. Účastníci Súťaže

Súťaž je určená všetkým autorom produktu CEWE FOTOKNIHA, ktorý bol vyrobený prostredníctvom niektorého z obchodných partnerov spoločnosti alebo priamo spoločnosťou CEWE a.s. (obchodná značka Fotolab).

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 15 rokov s platnou adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Neplnoleté osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

IV. Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť je možné bez obmedzenia všetky druhy CEWE FOTOKNÍH, ktoré boli na spracovanie odoslané prostredníctvom online objednávky. Prihlasovanie musí byť zrealizované najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania objednávky.

Prihlásiť CEWE FOTOKNIHU sa dá iba prostredníctvom formulára uvedeného na súťažnej webovej stránke. CEWE FOTOKNIHU prihlasuje zákazník pod svojím menom. Ku každej CEWE FOTOKNIHE je možné pridať krátky popis. Registrácia je platná iba vtedy, keď zákazník vyplní všetky povinné údaje. Pre registráciu je potrebné zadať číslo zberne (prvé 6-číslie z čísla objednávky) a číslo zákazky (druhé 6-číslie z čísla objednávky) a e-mailovú adresu, pod ktorou zákazník objednávku realizoval, resp. pod ktorou je registrovaný v objednávkovom softvéri Môj CEWE FOTOSVET. Neúplne vyplnená registrácia CEWE FOTOKNIHY nebude do súťaže prijatá.

Prihlásením do súťaže dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, a to k zaisteniu účasti v súťaži a taktiež k marketingovým aktivitám spoločnosti CEWE a.s. Tieto osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne a účastník súťaže má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Účastník súťaže má právo na prístup ku svojim osobným údajom. O tom, či prihlásená CEWE FOTOKNIHA vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje usporiadateľ súťaže. Pokiaľ bude súťažná CEWE FOTOKNIHA usporiadateľom schválená, bude zverejnená na súťažnej stránke v galérii súťažných fotokníh, a to do 10 pracovných dní od prihlásenia.

Každému zákazníkovi, ktorý prihlási svoju CEWE FOTOKNIHU do súťaže, bude v momente jej zverejnenia v súťaži zaslaný kód na zľavu v hodnote 10 € na akúkoľvek ďalšiu CEWE FOTOKNIHU s platnosťou do 30.6.2019. Nevyčerpaná hodnota sa nevracia, ani sa nedá previesť na ďalšiu zákazku. Kód na zľavu sa dá uplatniť iba online u toho partnera, u ktorého bola vyrobená súťažná CEWE FOTOKNIHA. Do súťaže CEWE FOTOKNIHA roku 2018 budú zaradené aj CEWE FOTOKNIHY, na ktoré bol pri objednaní uplatnený tento zľavový kupón, akýkoľvek iný zľavový kupón, alebo na ktorú si zákazník uplatnil akciovú ponuku.

Každý súťažiaci obdrží kupón na e-mail, ktorý uviedol v registrácii, a to v momente zverejnenia CEWE FOTOKNIHY v súťaži. Kupón je možné uplatniť pri online objednávke, vynímajúc zákazníkov dm drogerie markt s.r.o.. Zákazník dm drogerie markt s.r.o. bude môcť poukaz uplatniť iba na pokladni dm drogerie markt pri vyzdvihnutí hotovej CEWE FOTOKNIHY po predložení kupónu.

V. Autorské a osobnostné práva

Súťažná CEWE FOTOKNIHA nesmie porušovať platné zákony SR a musí spĺňať pravidlá súťaže.

Účastník súťaže musí byť autorom prihlásenej CEWE FOTOKNIHY alebo musí mať od autora súhlas na jej zverejnenie. Zaslaním CEWE FOTOKNIHY do súťaže účastník súťaže potvrdzuje, že je autorom CEWE FOTOKNIHY alebo má súhlas autora; že má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v CEWE FOTOKNIHE vyobrazené, a že disponuje všetkými právami k týmto fotografiám. Účastník súťaže zaslaním CEWE FOTOKNIHY do súťaže potvrdzuje, že získal súhlas všetkých osôb vyobrazených na fotografiách s ich zaradením do CEWE FOTOKNIHY a s ich zverejnením podľa pravidiel súťaže, a že zverejnením CEWE FOTOKNIHY nemôže dôjsť k porušeniu osobnostných a autorských práv účastníka a osôb zachytených na fotografiách.

Fotografie vyobrazené v súťažnej CEWE FOTOKNIHE nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi alebo odporovať všeobecným zásadám morálky a slušnosti. Usporiadateľ si vyhradzuje právo stiahnuť fotoknihy s nevhodným obsahom.

Súťažiaci udeľuje zaslaním CEWE FOTOKNIHY do súťaže CEWE FOTOKNIHA roka 2018 spoločnosti CEWE a.s. časovo neobmedzenú bezvýhradnú licenciu k použitiu zaslaných CEWE FOTOKNÍH a fotografií v nich uverejnených bez územného obmedzenia na marketingové účely spoločnosti CEWE a.s., pre prezentáciu služieb svojim zákazníkom, a to bez úhrady.

VI. Výhry

Usporiadateľ vyberá výhercov na mesačnej báze, a to 2 CEWE FOTOKNIHY mesiaca. Mesačných výhercov vyberá porota zo všetkých fotokníh zverejnených v konkrétny kalendárny mesiac. Vybrané CEWE FOTOKNIHY budú zverejnené vždy k 15. dňu v nasledujúcom mesiaci. Mesační výhercovia automaticky postupujú do finále a súťažia o hlavnú cenu – poukaz v hodnote 3 000 € na zájazd od CK Leonardo. O víťaznej CEWE FOTOKNIHE roka 2017 rozhodne porota, ktorá ju bude vyberať z fotokníh, ktoré postúpili do finále.

Mesačné výhry

Každý mesiac bude porota vyhlasovať dvoch mesačných výhercov, ktorých odmeníme mesačnými výhrami. Prvou mesačnou cenou je FOTOKNIHA MESIACA, ktorá získava fotoaparát Olympus E-M10 Mark II + 14-42 mm II R v hodnote 599 € . Druhou je TIP POROTY, ktorý bude odmenený poukazom na CEWE FOTOKNIHU v hodnote 100 €.

 

Hlavné výhry

Do záverečného veľkého finále postúpia výhercovia mesačných cien a výherca online hlasovania. Finalisti súťaže budú bojovať o tri hlavné výhry:

1. miesto– Zájazd v hodnote 2 500 € od CK Leonardo

2. miesto – Poukaz na nákup fototechniky v hodnote 1 000 € od firmy OLYMPUS

3. miesto – Poukaz na nákup fotoproduktov v hodnote 500 € od firmy CEWE

 

Špeciálne kategórie

Dve špeciálne kategórie sme pripravili v spolupráci s našimi partnermi: Šport a Exotika. Výhercov špeciálnych kategórií budú vyberať partneri jednotlivých kategórií zo všetkých prihlásených fotokníh. Víťazi budú vyhlásení na veľkom finále a tieto CEWE FOTOKNIHY už ďalej nesúťažia o hlavnú výhru.

Kategória Šport – výherca získa poukaz v hodnote 500 € od Futbaltour.sk

Kategória Exotika – výherca získa poukaz v hodnote 1 500 € od CK BUBO

 

Dňom ukončenia súťaže sa rozumie deň vyhlásenia absolútneho víťaza súťaže. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí víťaza súťaže zastihnúť, po uplynutí lehoty 2 mesiacov od vyhlásenia výhra prepadá (pričom sa usporiadateľ zaväzuje kontaktovať víťaza aspoň 2x prostredníctvom e-mailu a 2x prostredníctvom telefónu, ak ho zadal pri objednávke svojej CEWE FOTOKNIHY).

VII. – Hlasovanie

Hlasovanie prebieha prostredníctvom súťažnej webovej stránky a každý návštevník webovej stránky môže dať jednej súťažnej CEWE FOTOKNIHE iba jeden hlas za hlasovacie obdobie (1 mesiac). Hlasovanie za fotoknihu bude možné vždy celý nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom bola fotokniha prihlásená do súťaže. Zabezpečíme tak rovnakú šancu na získanie hlasov pre všetky súťažné fotoknihy. T.z., že za fotoknihy prihlásné v mesiaci jún môžete hlasovať celý júl. Následne bude hlasovanie zastavené a hlasovať budete môcť už len za fotoknihy prihlásené v ďalšom mesiaci.

CEWE FOTOKNIHA, ktorá k 31.1.2019 získa najväčší počet poctivých hlasov, sa stáva víťazom online hlasovania a postupuje so všetkými mesačnými výhercami do finále. Nepoctivým hlasom sa rozumie hlas, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nepoctivým spôsobom udelené hlasy odrátať z celkového počtu získaných hlasov. V prípade nerozhodného skóre (rovnakého počtu hlasov u viacerých fotokníh) o finalistovi rozhodne porota (vedúci poroty).

VIII. – Osobitné ustanovenia

Výhry v tejto Súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 

Otázky k súťaži posielajte na: sutaz@cewe.sk

V Bratislave, dňa 31.3.2018