Algemene voorwaarden

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CEWE Belgium N.V., Generaal De Wittelaan 9/9 in 2800 Mechelen, hierna genoemd "Organisator". De wedstrijd geldt alleen voor CEWE FOTOBOEKEN die zijn ontstaan ​​in het kader van een overeenkomst voor de software en websites van CEWE of een handelspartner. 

 

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon, wonende in België of Luxemburg, kan meedoen met de wedstrijd, als aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven (artikel 5), is voldaan.

Volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:

  • Medewerkers van CEWE en hun verwanten (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als de medewerker)
  • Juryleden

Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van de "Organisator" om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van haar promoties.

Artikel 3 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal aanvangen op donderdag 1 september 2016 om 00u00 en neemt een einde op dinsdag 28 februari om 23u59. De definitieve einddatum voor de wedstrijd zal worden gepubliceerd op de website www.cewe-community.nl-be. CEWE behoudt zich het recht om de volgorde en tijd te veranderen. CEWE heeft het recht de wedstrijd te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

Artikel 4 : Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, als de beslissingen van de "Organisator". De "Organisator" behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de "Organisator" dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de wedstrijdwebsite. Onder geen enkel beding kan de "Organisator" aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten kunnen enkel aan de fotowedstrijd deelnemen via de wedstrijdwebsite en andere hieraan gelinkte sites. Tot maximum 5 persoonlijk gemaakte CEWE FOTOBOEKEN kunnen ingestuurd worden.  De deelnemers bezitten de onbeperkte auteursrechten en rechten op de gebruikte foto's en deze zijn niet in tegenspraak  met de wettelijke bepalingen van het land van herkomst, regelgeving van de Europese Unie of van de persoonlijke rechten van personen.  De fotoboeken mogen ook niet langer dan 6 weken geleden gemaakt zijn.  De korte beschrijving voor het CEWE FOTOBOEK kan persoonlijk worden beheerd.

De foto's mogen genomen zijn vóór de bekendmaking van dit reglement. Ze mogen niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de belangen van de "Organisator". De "Organisator" behoudt zich het recht, om foto's die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij de maker is van de foto en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer vrijwaart de 'Organisator" van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Artikel 6: De jury

De definitieve selectie van de winnende ontwerpen zal worden gemaakt door een jury die volledig autonoom 10 winnaars uit het aantal fotoboeken uitkiest.  Contante betaling van de prijs is niet mogelijk. De jury kiest de foto's op basis van door hen geformuleerde criteria (namelijk de kwaliteit van de foto's, de originaliteit, etc).  De winnaars zullen op de website worden gepresenteerd en alle winnaars zullen via e-mail op de hoogte worden gebracht.

Artikel 7: Intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen de "Organisator" over de volledige intellectuele eigendom -en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto's en er tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de "Organisator" tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de foto's die zij indienden bij de jury. Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren.

Artikel 10 : Overdracht van intellectuele eigendomsrechten

De deelnemers dragen - voor de duur van de wettelijke bescherming - hun auteursrechten op de foto's, ingediend bij de jury, over aan de "Organisator" en verlenen de "Organisator" bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken en in het bijzonder ze ten toon te stellen voor artistieke of commerciële doeleinden, ze te reproduceren via gelijk welk medium, promotioneel of publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar historische archieven, op internetsites, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma's, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn naam wordt genoemd als de auteur.

De deelnemers verlenen de "Organisator" ook de toestemming om hun foto's aan te wenden met of zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de "Organisator" er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden.  Dit wordt uitsluitend gedaan in verband met de wedstrijd waarin de deelnemer is betrokken geweest bij de volgende communicatie:

- De presentatie in tentoonstellingen,

- Publicatie op het internet en in sociale netwerken van CEWE NV,

- De opname in andere publicaties, waaronder publicaties door derden in persberichten,

- De presentatie van de verworvenheden van CEWE.

Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en prijzen te kunnen genieten. De overdracht geldt voor alle ingezonden foto's, met inbegrip van deze die niet zullen geselecteerd worden.

Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de "Organisator" er niet toe gehouden de ingediende foto's ook daadwerkelijk aan te wenden.

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de "Organisator" aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.

In de mate dat de vaststelling van de genomineerden en winnaars zich uitsluitend baseert op een geautomatiseerd informaticaproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de "Organisator" niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het Internet of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de "Organisator" ligt, kan de "Organisator" hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers en de gefotografeerde personen die een schriftelijk akkoord verleenden, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval van gebruik van de foto's, voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is.

Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de "Organisator".

Artikel 13: Communicatie

Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaars, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de "Organisator" en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de interpretatie van het wedstrijdthema).

Mechelen, 31 augustus 2016