Részvételi szabályzat

ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

A CEWE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Béke utca 21-29.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-664654) – a továbbiakban: Szervező vagy CEWE – az alábbiak szerint tájékoztatja Tisztelt Pályázóit a CEWE FOTÓKÖNYV Pályázat 2020/2021-es kiírásának részvételi feltételeiről:


1. A Pályázat tárgya:
A Pályázaton a CEWE Fotóvilág szoftverrel vagy a CEWE, ill. partneroldalainak online felületén vagy applikációján keresztül megrendelt CEWE FOTÓKÖNYVEK vesznek részt, melyeket a Szervező szakmai zsűrije kategóriák szerint értékel. A Pályázaton kizárólag olyan fotókönyvek nevezhetők, amelyek megrendelése és a pályázat leadása között legfeljebb 6 hét telt el.
A pályázati kategóriák: család, utazás, esküvő és egyéb.


2. A Pályázat időtartama:
A Pályázat nevezési időszaka: 2020. szeptember 09. - 2021. szeptember 30.
Az eredményhirdetésre és a nyeremények átadására 2021. december 31. napjáig bezárólag kerül sor.
A Szervező fenntartja magának a jogot a nevezési határidő módosítására.


3. A Pályázó:
A Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki a nevezés leadásakor 18. életévét betöltötte.
Az összeférhetetlenség elkerülése végett a Pályázaton nem indulhatnak a Szervező alkalmazottai, a lebonyolításban közreműködő egyéb megbízottjai, illetve ezen személyek hozzátartozói sem.


4. A regisztráció:
A Pályázat leadása a https://www.cewe-community.com/hu/palyazat/ weboldalon keresztül történik.
A Pályázónak a részvétel feltételeként 6 hétnél nem régebbi fotókönyv megrendelésszámát és azt az e-mail címet kell megadnia, amelyről a rendelést feladta. A nevezés véglegesítésére akkor kerülhet sor, ha a Pályázó külön jelőlőnégyzetekben történő pipálásával tanúsítja jelen Részvételi Szabályzat, illetve az Adatkezelési Tájékoztató megismerését, és a bennük foglalt feltételek elfogadását.
A sikeres feltöltésről a Pályázó értesítést kap a megadott e-mail címére. A nevezés az e-mailben található megerősítő linkre való kattintással válik véglegessé.


5. A fotókönyv nevezése:
Az e-mail címmel és rendelésszámmal történő regisztrációt követően Pályázónak ki kell választania a pályázati kategóriát, illetve választása szerint rövid leírást is adhat a fotókönyv tartalmára vonatkozólag. Amennyiben a megrendelés több fotókönyvből állt, a pályázó valamennyi fotókönyvét feltöltheti a pályázati felületre az indítani szánt fotókönyvek megjelölése mellett.
A pályázat leadásához a Pályázó nevét is szükséges megadnia, melyet a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban és jelen szabályzatban foglaltak szerint jogosult kezelni.
A sikeres nevezésről a Pályázó értesítést kap a regisztrált e-mail címére. A nevezés az e-mailben található megerősítő linkre kattintással válik véglegessé.
A Szervező kifejezetten fenntartja magának a jogot a nevezett fotókönyvek moderálására. A Pályázaton kizárólag azok a fotókönyvek vehetnek részt, melyek tartalmát a moderálás során a Szervező jóváhagyta.


6. Tilalmazott tartalmak
A Pályázat alapelveivel összeegyeztethetetlen, és külön felhívás nélkül törlése, ill. a moderáció során elutasításra kerül minden nevezett fotókönyv, melynek tartalma büntető, közerkölcsbe ütközik vagy más módon zavarhatja meg más személyek nyugalmát, ill. a Szervező által is egyértelműen megállapítható személyiségi jogi szabályt sért. Ebben a körben – különösen, de nem kizárólag - kifejezetten tilalmazott és törléssel jár minden pornográf, erőszakos, rasszista tartalom nevezése, ide értve meztelen vagy nagyon hiányos öltözetű kiskorú gyermekek képeit is.

.


7. Képmáshoz való jog
A Pályázó a fotókönyv pályázati nevezésével kifejezetten hozzájárulását adja a fotókon szereplők képmásának a pályázat során történő felhasználásához.
Nem szükséges az érintettek hozzájárulása tömegfelvételek esetén.


8. Moderálás és a nevezés visszavonása
A Szervező a fotókönyv nevezését követő 72 órán belül ellenőrzést végez a Részvételi Szabályzatban foglaltak betartása érdekében. Amennyiben a Szervező megítélése szerint a fotókönyv sérti a Részvételi Szabályzatban foglaltakat, jogosult a Pályázó egyidejű értesítése mellett az érintett fotókönyvet a pályázatból kizárni.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nevezett fotókönyvet a Pályázó által megjelölttől eltérő pályázati kategóriába sorolja át, amennyiben megítélése szerint a fotók tárgya ezt indokolttá teszi. A Szervező jogosult továbbá kizárni a pályázatból azokat a fotókönyveket, amelyek tartalma túlnyomó részt megegyezik egy másik, általa nevezett fotókönyvvel.
A Pályázó a pályázat időtartama alatt bármikor jogosult a nevezését a fotopalyazat@cewe-fotokonyv.hu e-mail címre megküldött nyilatkozatával véglegesen visszavonni. A visszavonással érintett fotókönyv a pályázaton ismételten nem indítható.

9. Szerzői jogi hozzájárulás
A Pályázó a fotókönyv nevezésével kijelenti, hogy a nevezett fotókönyvet saját maga készítette, ennél fogva a fotókönyv, mint gyűjteményes mű a Pályázó művészeti alkotása, továbbá kijelenti, hogy a fotókönyvben elhelyezett fotókat saját maga készítette, vagy rendelkezik a fotó szerzőjének felhasználási és további felhasználásra vonatkozó hozzájárulásával. Ha a Pályázó a fotókönyvben szereplő fotót jogosulatlanul használta fel, és ezzel összefüggésben a fotó szerzője kártérítési igényt támaszt a Szervezővel szemben, a Pályázó köteles megtéríteni a jogsértéssel felmerült kárt a Szervező részére.
A pályázatra benevezett fotókönyv, valamint az abban található fotók, mint szerzői jogi védelemmel érintett alkotások tekintetében a Pályázó és a Szervező között a nevezés véglegesítésével felhasználási szerződés jön létre az alábbi feltételek szerint:
A Pályázó - mint szerző-, hozzájárulást ad a Szervező -mint felhasználó-, részére, hogy a pályázaton indított fotókönyvé(vei)t versenyeztetés és elbírálás céljából megtekintse, tárolja, egyéb fotókönyvekkel összevetve értékelje, továbbá hogy a közönségdíjazás és a Pályázat népszerűsítése érdekében megjelenítse a https://www.cewe-community.com/hu/palyazat weboldalon elérhető, nyilvános pályázati galériában.
A Pályázó hozzájárul továbbá, hogy a pályázat népszerűsítése céljából a Szervező közzétegye a fotókönyvet a kezelése alatt álló egyéb weboldalain, blogjain és közösségi média felületein.
A Pályázó hozzájárul, hogy a Szervező a Pályázat eredményhirdetését is magába foglaló rendezvény alkalmával a nevezett fotókönyveket a rendezvény helyszínén és ideje alatt kiállítsa.
A Pályázó hozzájárul végül, hogy a Szervező minden egyéb olyan módon is felhasználja a fotókönyveket, melyek a Pályázat céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. A Pályázó a fotókönyv nevezésével kifejezetten is lemond a felhasználás ellenértékeként fizetendő díjazásról, mely rendelkezést - a Pályázat összes körülményére is tekintettel – méltányos és tisztességes feltételnek tart.
A Szervező a felhasználás ellenértékeként 3.000,- Ft értékű CEWE kupont biztosít a Pályázó részére. A kupon bármilyen A4, XL és XXL méretű, CEWE FOTÓKÖNYVEK házhozszállítással történő rendelése esetén váltható be.
Az utalványra a Pályázó akkor válik jogosulttá, ha fotókönyvét a Szervező a moderálást követően jóváhagyja és közzéteszi a pályázati galériában. A jelen utalvány – melyet a Pályázó nem köteles felhasználni – ugyanakkor nem tekintendő a felhasználás ellenértékeként fizetett díjazásnak.
A Szervező bármely, fent rögzített felhasználás során köteles az érintett fotókönyv szerzőjeként feltüntetni a Pályázónak a nevezés során megadott nevét.
A felhasználás joga elsődlegesen a fotókönyv pályázat lebonyolításának, a pályázat elbírálásának és népszerűsítésének céljából és az ahhoz szükséges ideig illeti meg a Szervezőt. Amennyiben a hozzájárulással érintett fotókönyvet a Szervező szélesebb körben és hosszabb időtartam során kívánja felhasználni, a Pályázóval egyedi megállapodás létrehozását kezdeményezi.
A felhasználási szerződés az érintett fotókönyvnek a pályázati galériába kerülésére vonatkozó e-mailes értesítéssel jön létre, melynek mellékleteként a Pályázó részére kézbesítésre kerül jelen részvételi szabályzat és felhasználási szerződés írásbeli kivonata is. A felek között elektronikus úton megkötött felhasználási megállapodás a Ptk. 6:7. § (3) bekezdés alapján írásbeli szerződésnek minősül.

10. Díjazás
A Pályázatban részt vevő fotókönyvek szakmai zsűri megítélése alapján kerülnek díjazásra.
A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Pályázatot indokolás nélküli bármikor felfüggessze vagy megszüntesse. A pályázati kiírás nem minősül a Ptk. 6:588. § szerinti díjkitűzésnek, ezért a Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények elmaradása miatt felmerülő igényekért.


10.1. Havonta kihirdetett győztesek
A Pályázat során a zsűri a kategóriákból összesített, 1 db havi győztest hirdet, akit 20 000 Ft értékű CEWE FOTÓKÖNYV utalvánnyal díjaz. A havi győztes minden hónap 10. napjáig kerül meghatározásra és értesítésre.

A Pályázat során a zsűri a kategóriákból összesített, 1 db havi győztest hirdet, akiket 20 000 Ft értékű CEWE FOTÓKÖNYV utalvánnyal díjaz. A havi győztesek minden hónap 10. napjáig kerülnek meghatározásra és értesítésre. A zsűri fenntartja a jogot, hogy esetenként havi különdíjast is hirdessen, akinek nyereménye szintén 20 000 Ft értékű CEWE utalvány.


10.2. Kategória győztesek
A pályázat végső győzteseit a zsűri kategóriánként határozza meg. A végső győztes kiválasztásakor a zsűri valamennyi pályázó fotókönyv figyelembe vételével hozza meg döntését, függetlenül attól, hogy a pályázat során korábban már részesült-e havi díjazásban.
A Szervező kategóriánként az 1-5. helyezetteket díjazza.
A négy kategória 1. helyezetteinek díjazása 100 000 Ft értékű CEWE utalvány.
A 2-5. helyezettek díja valamennyi kategóriában 50 000 Ft értékű CEWE utalvány.
A CEWE utalványok bármilyen, a CEWE kínálatában szereplő fényképes ajándéktárgy rendelésére használhatók fel, az utalvány átadásakor előre meghatározott időpontig.
10.3. Különdíj
A négy kategória győztes mellett a Szervező Különdíjast is hirdet, akinek nyereménye egy 100 000 Ft értékű CEWE utalvány.
10.4. Közönségdíj
A pályázat során a galériában található fotókönyveket a weboldal látogatói csillagozhatják. A pályázat végén a 10 legtöbb csillaggal ellátott fotókönyv közül a zsűri választása alapján Közönségdíjas alkotás kerül kihirdetésre. A Közönségdíjas Pályázó nyereménye 100 000 Forint értékű CEWE utalvány.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a csillagok számának alakulásáról részletes információt gyűjtsön, és amennyiben jogtalanságot vél felfedezni, az érintett CEWE FOTÓKÖNYVET ne számítsa a 10 legtöbb csillaggal értékelt pályamű közé.
10.5. A győztesek értesítése
Minden győztest e-mailben értesítünk a nyeremény átvételére és felhasználására vonatkozó tájékoztatással együtt. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, az utalványok érvényességének lejárta után azok meghosszabbítására nincs lehetőség.
A győztesek nevét és kategóriáját közzétesszük a pályázat weboldalán is.

Jelen részvételi szabályzat 2021. június 14. napjától érvényes és alkalmazandó